تاریخ های مهم
 • آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
  1403-05-31
 • تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
  1403-06-10
 • تاریخ شروع ارسال مقالات کامل
  1403-04-09
 • آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
  1403-06-01
 • تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
  1403-06-10
 • تاریخ شروع کنفرانس
  1403-07-08
 • تاریخ پایان کنفرانس
  1403-07-08
برگزار کنندگان
دانشگاه علامه طباطبائی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حمایت کنندگان

login